Dialogisk Ledelse

Dialogisk ledelse skaber resultater

Dialogisk ledelse tager ikke længere tid end dårlig ledelse. Men det skaber større resultater, trivsel, motivation og engagement omkring det, som I skal lykkes med.

Ledelse er en vigtig komponent i enhver organisation. Det kan være dilemmafyldt, paradoksalt, ensomt og frustrerende at udøve værdiskabende ledelse i komplekse rammer og med mange interessenter. Moderne ledelse handler ikke alene om styring, selvom det kan være appellerende. For at medarbejderne følger deres leder, skal medarbejderne opleve at blive involveret, og have tiltro og tillid til sin leder. Derfor er det vigtigt at ledere mestrer dialogiske, faciliterende og relationelle kompetencer.

Dialogisk Design tilbyder udviklingsforløb for ledere, hvor I opnår kompetencer i at:

 • Fokusere involverende og effektivt på strategi og resultater
 • Kommunikere og samarbejde effektivt om ledelsesopgaverne
 • Blive inspireret og guidet af nyeste teori og forskning om ledelse
 • Reflektere over effekten af jeres ledelse i et praksisinvolverende forum
 • Udvikle praktisk dømmekraft

Når vi arbejder med en dialogiske og relationel tilgang er involvering, kommunikation, facilitering af læring, delegering og coaching fundamentale kompetencer. De kompetencer, udvikler vi i tæt samspil med jeres strategiske intentioner og resultatfokus. Det styrker jeres praktiske dømmekraft, ledelsesidentitet og evne til at skabe resultater i samarbejde med medarbejdere, kolleger og interessenter.

Skræddersyede forløb

Kompetent ledelse opstår ikke ud af det blå. Ledelse er et håndværk, og jo bedre I som ledere lykkes sammen med at skabe et fælles sprog og udgangspunkt i jeres ledelsesopgaver, desto større trivsel og resultater vil I skabe. 

Dialogisk Design har mange års erfaring med at hjælpe ledergrupper til at lykkes sammen, og med afsæt i en dialogisk og relationel tilgang skræddersyr vi udviklingsforløb, der i tæt kobling til jeres praksis introducerer nyeste forskning og metoder. Vi er eksperter i læring, facilitering og træning og vi etablerer et trygt og fokuseret udviklingsrum, hvor I individuelt og fælles arbejder med jeres ledelseskapacitet.

Dialogisk Design tilbyder skræddersyede ledelsesudviklingsforløb, hvor I:

 • Samstemmer jer omkring, hvordan I som samlet ledergruppe eksekverer på de opgaver, der er vigtigst
 • Bliver introduceret for de nyeste metoder og forskning inden for en lang række områder
 • Udvikler jeres ledelsesfaglighed, så I understøtter jeres strategiske intention
 • Lærer at understøtte hinanden så I lykkes samlet og hver for sig

Vi skaber et refleksivt ledelsesrum, hvor vi med teoretiske indspark og et praksisnært læringsblik udvikler jeres ledelseshåndværk, og gør jeres mål og resultater til at fælles anliggende.

Ledelsesrum

Dialogisk Design tilbyder “Ledelsesrum”, der er dit personlige læringsrum som leder eller ledergruppe. Jeres behov for udvikling og resultater er i centrum, og herfra designer vi et ledelsesrum med forskellige læringsmetoder, coaching, sparring og andre typer dialoger efter jeres behov. Arbejdet med at designe “Ledelsesrummet” indebærer typisk:
 • Refleksioner over egen ledelsespraksis, hvor du igennem coaching, sparring og supervision bliver mere bevidst om, hvordan du udfolder dig som leder
 • Inddragelse af din ledelsespraksis – ledelse kan ikke foregå afkoblet fra den praksis, som det skal gøre en forskel i
 • Coaching og fokus på specifikke udfordringer
 • Anvendelse af relevant teori og forskning Sparring og rådgivning på konkrete aktiviteter eller indsatser
I arbejdet med “Ledelsesrummet” kombinerer vi potentielt mange forskellige interventionsformer og evaluerer løbende, hvordan vi tilrettelægger det mulige forløb.

"Det er et kraftfuldt resultat, som dels har fortalt noget, som vi ikke vidste i forvejen, og noget som vi vidste, men på en ny måde, men samtidig også på en måde, så man har noget, man konkret kan arbejde videre med."

Morten Winge, Kommunaldirektør

Dialogisk Ledelsesevaluering

Tør I at bruge dialoger i stedet for tal, næste gang I evaluerer jeres ledelse?

Tør I at bruge dialoger i stedet for tal, næste gang I evaluerer jeres ledelse?

God ledelse og udvikling handler i høj grad om, at kunne være i dialog med sin organisation. Derfor er det paradoksalt at langt de fleste evalueringer af ledelse er baseret på kvantitative målinger. Fordi selvom de også kan værdi, risikerer man som ledelse at stå med rapporter, der kræver oversættelse, fortolkninger og et stort opfølgningsarbejde, før evalueringen skaber værdi i praksis.

Det kræver mod at evaluere på nye måder. Men udbyttet og læringspotentialet kan blive større og skabe mere værdi – så hvorfor ikke bruge praksisnære dialoger næste gang I evaluerer?

Dialogisk Design tilbyder kvalitativt funderede evalueringer, der skaber et mere nuanceret billede af “ledelse”. Samtidig giver det et handlingsorienteret udgangspunkt til at følge op på evalueringen og videreudvikle. Typisk består evalueringen af fem centrale faser:

 • Identifikation af formål og ønske til værdi af evalueringen samt evalueringstemaer
 • Identifikation af, hvem der skal involveres og bidrage til dialogisk data samt planlægning og forberedelse af evalueringsproces
 • Indsamling af kvalitative data igennem ”faciliterede fokusgrupper”, som er et dialogisk evalueringssetup
 • Kondensering af data, identifikation af mønstre og resultater og tilbagespil til organisationen og ledelse
 • Dialogisk forankring og implementering: Hvordan giver resultater værdi og handling fremad?

Evalueringsproduktet kan formidles på flere måder, herunder klassisk rapportering, oplæg, fokusrapport og læringsworkshops.